Om datahåndtering


I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som klient indsamler
og behandler jeg en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives,
hvordan jeg behandler og anvender dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig i det omfang det
er relevant for netop dig og din behandling: Almindelige kategorier af
personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn,
familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, testresultater) seksuelle forhold, race
eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Undersøgelse, diagnostik og behandling samt med din specifikke tilladelse udarbejdelse
af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. samt kommunikation med
andre sundhedspersoner såsom din praktiserende læge samt til afregningsformål.

Sikkerhed

I forbindelse med ovenstående indhentning og håndtering af data er du som klient sikret
at dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s
databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig
lovgivning, – herunder
– Dokumentationspligt samt tavshedspligt.
– Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og
juridisk hjemmel for behandlingen.
– Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
uautoriseret adgang til systemer og oplysninger.
– Hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode og beskadigelse af
computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
– Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til
relevante individer og myndigheder.
– Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
– Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
– Håndtering af eventuelle tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Du giver personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger, men konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at
vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med afregning for terapeutisk behandling videregives oplysninger til de
regionale afregningskontorer samt i forsikringssager til det relevante forsikringsselskab
og sygesikringen Danmarks afregningsportal.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger
er: Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives
almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)
og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i
medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
almindelige klientbehandling i medfør af autorisationsloven, bekendtgørelse om
sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen).

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at
tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke
behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret
på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos virksomheden Psykolog Mikkel Skriver’s
databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra virksomheden i
overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og
anden relevant sundhedsretlig lovgivning. Databehandlere er p.t. Terapeutbooking og Equus.

 

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de
ovenfor angivne formål. I henhold til journalføringsbekendtgørelsen har jeg dog pligt til
at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå
tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive
opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet
oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at
gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller
udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig via mail: Psykolog@mikkelskriver.dk